Konkurs na Makietę Zabytku

konkurs-na-makiete

Zgłoszenie do udziału w konkursie plastycznym

Zabytki Józefowa nad Wisłą – wczoraj i dziś”

 

 

Zgłaszam uczestników

 

Pełna nazwa i adres szkoły / instytucji/ osoby prywatnej

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail osoby zgłaszającej ……………………………………..tel………………………………..

do udziału w konkursie plastycznym„Zabytki Józefowa nad Wisłą – wczoraj i dziś”

 

 

1.Makieta ……………………                             ………….. uczestników.

 

 

……………………………………

Podpis osoby zgłaszającej

 

 

 

Regulamin konkursu „Zabytki Józefowa nad Wisłą – wczoraj i dziś”

 1. Organizator

Organizatorem konkursu plastycznego jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie organizatorów oraz na stronie internetowej zso-jozefow.pl i  gminajozefow.pl

 1. Celem Konkursu jest:

– rozbudzanie zainteresowania miejscem zamieszkania, jego przeszłością i teraźniejszością,

– promowanie zdolności manualnych i wyobraźni,

– propagowanie sztuki plastycznej, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej,

– znajdowanie ciekawych miejsc miasta i podkreślanie zabytkowego charakteru wielu elementów architektonicznych,

– zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych,

– poznanie indywidualnego spojrzenia na przemiany zaistniałe w miejscowości,

– kształtowanie umiejętności pracy w zespole i korzystania z informacji  starszego pokolenia.

 

 1. Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i osoby dorosłe, indywidualnie i zespołowo.

 1. Terminarz.

Konkurs trwa od 15 września 2016 r. do 28 kwietnia 2017 r. (włącznie). Prace dostarczamy do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

 1. Wymagania dotyczące prac konkursowych
 2. Praca powinna skupić się na charakterystycznych obiektach architektonicznych miejscowości i zawierać 1 obiekt architektoniczny lub minimum 10 istniejących bądź nieistniejących budynków oraz dodatkowe odnośniki takie jak np. układ ulic, park, rzeka, drzewo.
 3. Odwzorowujemy dawną lub obecną infrastrukturę, fragment zabudowy, całą dzielnicę bądź zabytki ze zgodnością historyczną i lokalizacyjną (zwłaszcza w przypadku nieistniejących już budynków), ale także życie codzienne.
 4. Technika dowolna, wymiary 100 cm x 150 cm
 5. Przewidziane są nagrody pieniężne. Zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca.
 6. Oprócz etykiety z opisem przedstawionego obiektu, każda makieta musi zawierać metryczkę: imię i nazwisko, wiek, adres, dane kontaktowe.

 

 1. Finał i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 8 maja 2017 r. a uroczyste wręczenie nagród podczas festynu „Święta Sadów”. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową lub telefonicznie  w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w treści formularza zgłoszeniowego.

Prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie.

 1. Postanowienia dodatkowe.

Zwycięskie prace (makiety) laureatów konkursu przechodzą na własność organizatora.          Z chwilą powiadomienia laureata konkursu o wygranej, na organizatora przechodzą nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie na zasadzie wyłączności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83), w tym do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w internecie – z naniesionym logo organizatora i jego danymi adresowymi, a także z wyrażeniem zgody na wykonywanie przez organizatora autorskich praw zależnych.

 1. Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu. Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)

 

/*

GCK

*/